# خسته

تنهایی

"اشــــــــکهایـــم"  را  "بـــــى صـــــــدا"  دراوج  "ســـــــــکوت"  مى ریزم  "هـــــــق هــــــق"  بــــراى کسـیـست کــــه  کســـــى رابـــــراى پــــاک  کــــردن اشکـــــهایـــش دارد
/ 3 نظر / 22 بازدید