مخاطب خاص...

دلتنگ توئم


تو آن جایی

و من اینجا

در این فکر

که تا چه حد دوستت دارم

در این فکر

که تا چه حد برایم با ارزشی

در این فکر

که تا چه حد دلتنگ توئم

تو آن جایی

و من اینجا

در این فکر

که تا چه حد در اشتیاقِ

با دیگر

در کنار تو بودنم

در این فکر

که چگونه بیش از همیشه

قدر آن زمان

که در کنار هم خواهیم بود را

خواهم دانست...


"دوستت دارم سایه"
/ 1 نظر / 11 بازدید