تنها برای تو


نگاهت


هر قدر هم که دور باشد


آرامم میکند


و آوایی


آمدنت را در گوشم زمزمه....می آیی


و این دلواپسی های عاشقانه را


با نوازشی


می زدایی از دلِ بی قرارِ روزهایم...آینه ی غبار گرفته ی دلمردگی هایم را"هـــــــــا" میکنی


تا دوباره خود را در شبِ چشمانت تماشا کنم..

در راهی


و چقـــــــــــــــــدر رسیدنت را دوست دارم


چقدر نزدیکی


و دستانم


در ازدحامِ سرمای تنهایی


تنها برای "تــــــو"


هنوز گرم است....
سایه

/ 0 نظر / 9 بازدید